Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou INTERDENT SK s .r .o (ďalej len „predávajúci") a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci"). Predávajúci INTERDENT SK s. r. o, so sídlom Za dráhou 21, 902 01 Pezinok a Kupujúci Koncový užívateľ – pri zahájení obchodných vzťahov predáva predávajúcemu len svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právny vzťah predávajúceho s koncovým užívateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj predpisy s ním súvisiacimi. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dojednané inak.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim , nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacou s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (uverejnenia mena a adresy dodania).

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese obchod.interdent.sk, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

IV. Cenníky

Cenník pre koncového užívateľa je umiestnený na internetových stránkach kupujúceho.
V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Cenové kategórie

Všetky ceny sú zmluvné a sú cenami pre koncových užívateľov. Ceny sú vždy uvedené bez DPH, pokiaľ nie je v cenníku alebo v e-shope uvedené inak.

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu, ktorá je platná v čase objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a predpokladaný termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený zmeniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Eur voči zahraničným menám. Objednávať sa dá spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu posielať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail, fax) a uviesť údaje:

 • obchodné meno a sídlo kupujúceho
 • IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platca DPH
 • kód a názov tovaru podľa cenníku
 • jednotkovú cenu
 • spôsob prevzatia a dopravy
 • dodacia adresa
 • podpis osoby oprávnenej objednávať tovar
 • všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité
 • Prijaté objednávky sú záväzné a je ich možné zrušiť len so zaplatením storno poplatku, ktorého výška je 20% z ceny objednaného tovaru.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy v prípade, že kupujúci prevzal tovar iným spôsobom ako osobne v prevádzke predávajúceho (bolo mu doručené prepravnou službou). V súlade so zákonom č. 367/2000 , doplnený a zmenený zákonom 445/2002, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bolo mu doručené ľubovoľnou prepravnou službou. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 1. Poslať list (najlepšie e-mailom na adresu interdent@interdent.sk) s textom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:…………………...". Dátum a podpis.
 2. Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
 3. Tovar odosielaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzatá. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorých z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť cenu, za ktorý bude tovar prijatý späť.
 4. Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na I) dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, II) na dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho, alebo na tovar objednaný špeciálne a výslovne podľa priania a ktoré nebolo v čase objednávky na sklade , III) na dodávku spotrebného tovaru (iný tovar, u ktorého použitím je spotrebovaná časť jeho hodnoty a nie je ho možné vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.)
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru. V hotovosti alebo poukážkou úhradu nevyplácame.
 6. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, žiaľ akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadne ďalšie vzniknuté náklady.

VIII. Informácie o produktoch

Informácie o produktoch v e-shope predávajúceho majú len ilustračný charakter a v detailoch sa môžu líšiť od dodávaného tovaru.

IX .Platobné podmienky

 • platba v hotovosti pri nákupe
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • bezhotovostnou úhradou na účet

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

X. Dodacie podmienky

 • osobný odber: Tovar môže prevziať len osoba k tomu poverená (oprávnená) majiteľom firmy alebo štatutárnym orgánom spoločnosti. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
 • zasielanie prepravnou službou: Tovar je možno kupujúcemu poslať prepravnou službou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníku aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú nebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu interdent@interdent.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento do 24 hodín zaslať poštou alebo e-mailom predávajúcemu. Pokiaľ je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočnú reklamáciu neúplnosti alebo poškodenia dodávky nemá žiadny nárok.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

XII. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.3.2005 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia

×

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok. Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom počítači/zariadení..

OK
Zistíte viac o cookies tu